+962 79 021 0000        Jordan

+971 58 543 5040       UAE

+966 57 056 7773        KSA

+201 1156 222 72       Egypt

+974 77 755 4580       Qatar